สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ทะเลสาบซีหู

ทะเลสาบซีหู หังโจว

ทะเลสาบซีหูคือไข่มุกแห่งเมืองหางโจวเมืองเอกมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สวยงามมาก มีลักษณะสามด้านล้อมรอบด้วยภูเขา น้ำในทะเลสาบใสสะอาดงดงาม เขื่อนไป๋และเขื่อนซู

วัดพระหยกขาว

วัดพระหยกขาว เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ ในปี ค . ศ . 1876
สุสานทหารม้า, ซีอาน

สุสานจิ๋๊นซีื

สุสานจิ๋นซีเริ่มก่อสร้างในสมัยฉินสื่อหวง ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 – 208 ก่อนคริสตกาล ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและพระราชฐานชั้นนอก

อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย

อุทยานจางเจียเจี้ย เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี ค.ศ. 1982 เป็นอุทยานที่เต็มไปด้วยแท่งภูเขาหินทราย ที่สูงขึ้นฟ้า กว่า 3,000 ยอด
summer-palace

พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังอี๋เหอหยวน ปักกิ่ง

พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ตั้งอยู่ในบริเวณปักกิ่ง อยู่ในทำเลใกล้เคียงกับพระราชวังหยวนหมิงหยวนซึ่งมีระยะทางห่างจากพระราชวังต้องห้ามไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นสถานที่เที่ยวซึ่งผู้เดินทางที่มาเยือนเมืองปักกิ่งมักจะต้องหาหนทางไปชม
Jiuzhaigou จิ่วจ้ายโกว

จิ่วจ้ายโกว มณฑลเสฉวน

จิ่วจ้ายโกว เป็นลักษณะหุบเขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำหรับการอนุรักษ์ธรรมชาติตั้งอยู่ทางด้านตอนเหนือของมณฑลเสฉวน มีชื่อเสียงจากน้ำตกหลายระดับชั้นและทะเลสาบที่มีสีสันงดงาม และหุบเขาจิ่วจ้ายโกวยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535
putuoshan

ผู่ถ่อซาน เซี่ยงไฮ้

ผู่ถ่อซาน ในทางพุทธศาสนานิกายมหายานพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มีมากมายดั่งเม็ดทรายในมหานที พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมคืออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า
PudongNight6412

หอไข่มุกตะวันออก ของเซี่ยงไฮ้

หอไข่มุกตะวันออก ของเซี่ยงไฮ้เป็นหอที่มีการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สูง 468 เมตร ลักษณะเป็นไข่มุก 11 ลูก และ เสา 3 เสา ด้านบนเป็นรูปไข่มุก 3 เม็ด 3 ขนาดเรียงกันในแนวตั้ง และหอไข่มุกตะวันออกแห่งนี้ยังเป็นที่ทำการของสถานีโทรทัศน์ 9 แห่ง
กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน ปักกิ่ง

กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China) เป็นกำแพงลักษณะป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของคนจีนสมัยโบราณ กำแพงเมืองจีนส่วนใหญ่ที่นักท่อง เที่ยวรู้จักกันในปัจจุบันไดัมีการสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก คือ ฮันส์ หรือชนเผ่า ซยงหนู
จัตุรัสเทียนอันเหมิน, ปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน ปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมินมีลักษณะโอบล้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมิน ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือสุดของ จัตุรัส มีธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดพลิ้วไหว อยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส มีอนุสาวรีย์วีรชนตั้งอยู่ตอนกลางจัตุรัส